Novinky


STRAVNÉ A STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV OD 01.12.2016

2018-06-10 11:49:42

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo opatrenie, na základe ktorého sa menia od 01.12.2016 sumy stravného pri pracovných cestách nasledovne: 4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,  10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.  STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 152 Zákonníka práce prispievať zamestnancom na stravovanie sumu najmenej 55% ceny jedla, najviac však do sumy 55%...

Transferové oceňovanie

2016-11-02 16:27:43

Od 01.01.2015 sa do zákona o dani z príjmov dostáva tzv. „tuzemské“ transferové oceňovanie. V praxi to znamená, že pravidlá transferového oceňovania sa rozširujú aj na domáce transakcie. Problematika transferového oceňovania je vo veľmi malom rozsahu upravená v §18 zákona o dani z príjmov. Princíp transferového oceňovania spočíva v zamedzení presúvania ziskov medzi závislými osobami cez hranice do krajín s výhodnejším zdaňovaním alebo medzi tuzemskými závislými osobami napr. z dôvodu dosiahnuti...

Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

2016-01-26 22:46:58

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa s účinnosťou od 01.01.2016 rozšírilo ustanovenie o tzv. tuzemskom prenose daňovej povinnosti o dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti a dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou. Tuzemský prenos daňovej povinnosti znamená, že osobou povinnou platiť daň pri poskytnutí stavebných prác je príjemca plnenia. Faktúra vystavená platiteľom dane musí obsahovať slovnú informáciu „preneseni...

Zákon o dani z motorových vozidiel platný od 01.01.2015

2015-11-01 22:53:45

Od 01.01.2015 vstupuje do platnosti nový Zákon o dani z motorových vozidiel č. 361/2014 Z. z..   Kým doteraz daň z motorových vozidiel upravoval Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku a vyberaná daň sa odvádzala do pokladníc vyšších územných celkov, od roku 2015 má daň z motorových vozidiel vlastný zákon a táto daň sa stáva ŠTÁTNOU DAŇOU. Znamená to, že odvod z dane z motorových vozidiel bude vyberaný do štátnej pokladnice. Zákonodarcovia argumentujú tým, že sadzba dane a oslobodenie, r...