STRAVNÉ A STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV OD 01.12.2016


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo opatrenie, na základe ktorého sa menia od 01.12.2016 sumy stravného pri pracovných cestách nasledovne:

  • 4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 
  • 10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 152 Zákonníka práce prispievať zamestnancom na stravovanie sumu najmenej 55% ceny jedla, najviac však do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín.  Zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec sám. Od 01.12.2016 je zamestnávateľ povinný prispievať na stravovanie zamestnancov sumu najviac 2,48 eur na každé jedlo.

Stravné lístky
Zamestnávatelia, ktorí poskytujú svojim zamestnancom na stravovanie stravné lístky musia od 01.12.2016 zvýšiť hodnotu poskytovaných stravných lístkov, a to na hodnotu najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín, čo predstavuje hodnotu stravného lístka najmenej 3,38 eura

STRAVNÉ PRI PRACOVNÝCH CESTÁCH

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada:

  • 4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 
  • 10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 
Stravné pri pracovných cestách je zahŕňane do daňových výdavkov zamestnávateľa v plnej výške.

STRAVOVANIE ŽIVNOSTNÍKOV

Od 01.12.2016 majú živnostníci nárok do daňových výdavkov zahŕňať výdavky na vlastné stravovanie za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac však vo výške ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je od 1.12.2016 v sume 4,50 eura za každý odpracovaný deň SZČO.


Porovnanie stravného pri pracovných cestách
do 01.12.2016 a od 01.12.2016:

Trvanie pracovnej cesty Stravné do 01.12.2016 Stravné od 01.12.2016
5 až 12 hodín 4,20 eura 4,50 eura
nad 12 hodín až 18 hodín 6,30 eura 6,70 eura
nad 18 hodín 9,80 eura 10,30 eura