Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác


Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa s účinnosťou od 01.01.2016 rozšírilo ustanovenie o tzv. tuzemskom prenose daňovej povinnostidodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej častidodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou. Tuzemský prenos daňovej povinnosti znamená, že osobou povinnou platiť daň pri poskytnutí stavebných prác je príjemca plnenia.

Faktúra vystavená platiteľom dane musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, keďže osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorému boli stavebné práce dodané.

Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác môže platiteľ dane uplatniť iba v prípade, ak sú splnené všetky tri nasledovné podmienky:

  • 1. Miesto dodania tovaru alebo služby je na území Slovenskej republiky,
  • 2. Dodávateľ a odberateľ sú registrovaní pre daň a sú platitelia dane v tuzemsku,
  • 3. Predmetom dane sú stavebné práce zaradené do sekcie F (kód 41- 43)  klasifikácie produktov podľa činností
Príklad:

1.   Platiteľ dane X registrovaný pre DPH dodal stavebné práce na budove nachádzajúcej sa na území SR platiteľovi dane Y registrovanému pre DPH,
2.   Platiteľ dane X neregistrovaný pre DPH dodal stavebné práce na budove nachádzajúcej sa na území SR platiteľovi dane Y registrovanému pre DPH,
3.   Platiteľ dane X registrovaný pre DPH poskytol stavebné práce na budove nachádzajúcej sa na území SR platiteľovi dane Y neregistrovanému pre DPH.

Ako vystaví platiteľ dane X faktúru platiteľovi dane Y?

1.   Platiteľ dane X vystaví faktúru platiteľovi dane Y bez DPH. Na faktúre uvedie slovnú informáciu „prenos daňovej povinnosti“.
2.    Platiteľ dane X vystaví faktúru platiteľovi dane Y bez DPH.
3.  Platiteľ dane X vystaví faktúru platiteľovi dane Y kde uplatní k cene dodaných stavebných prác daň vo výške 20% zo základu dane.