Transferové oceňovanie


Od 01.01.2015 sa do zákona o dani z príjmov dostáva tzv. „tuzemské“ transferové oceňovanie. V praxi to znamená, že pravidlá transferového oceňovania sa rozširujú aj na domáce transakcie.

Problematika transferového oceňovania je vo veľmi malom rozsahu upravená v §18 zákona o dani z príjmov. Princíp transferového oceňovania spočíva v zamedzení presúvania ziskov medzi závislými osobami cez hranice do krajín s výhodnejším zdaňovaním alebo medzi tuzemskými závislými osobami napr. z dôvodu dosiahnutia nižšieho základu dane.

Zákon o dani z príjmov definuje závislé osoby ako osoby blízke, ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby.

Pri obchodných a finančných vzťahoch medzi závislými osobami musí platiť princíp nezávislého vzťahu. Princíp nezávislého vzťahu sa snaží upraviť zisk na základe podmienok, ktoré by existovali medzi dvoma nezávislými spoločnosťami v porovnateľných transakciách a za porovnateľných okolností. Princíp nezávislého vzťahu preto závislé osoby považuje za samostatne hospodáriace jednotky.

DOKUMENTÁCIA TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA
Závislé osoby, pre účely preukázania súladu s princípom nezávislého vzťahu musia mať vypracovanú dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Dokumentácia by mala byť vypracovávaná priebežne počas roka. Daňový subjekt je povinný predložiť správcovi dane na základe výzvy transferovú dokumentáciu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

Usmernenie ministerstva financií rozlišuje 3 kategórie dokumentácie, a to úplnú dokumentáciu, základnú dokumentáciu a skrátenú dokumentáciu. Usmernenie ministerstva stanovuje takisto podrobnosti o obsahu dokumentácie. Obsah dokumentácie závisí od okolností  a podmienok jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, predovšetkým od použitej metódy ocenenia. V dokumentácii by mali byť obsiahnuté informácie, údaje  a skutočnosti, ktoré vysvetľujú tvorbu cien daňového subjektu v kontrolovaných transakciách. Kontrolované transakcie sú transakcie, ktoré vykonávajú medzi sebou závislé osoby.

METÓDY TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA
Metódy transferového oceňovania upravuje zákon o dani z príjmov v §18. Zákon o dani z príjmov rozlišuje tradičné transakčné metódy vychádzajúce z porovnávania ceny (metódu nezávislej trhovej ceny, metódu následného predaja, metódu zvýšených nákladov) a transakčné ziskové metódy vychádzajúce z porovnávania zisku (metódu čistého obchodného rozpätia, metódu delenia zisku) alebo iné metódy preukazujúce princíp nezávislého vzťahu.