Zákon o dani z motorových vozidiel platný od 01.01.2015


Od 01.01.2015 vstupuje do platnosti nový Zákon o dani z motorových vozidiel č. 361/2014 Z. z..
 
Kým doteraz daň z motorových vozidiel upravoval Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku a vyberaná daň sa odvádzala do pokladníc vyšších územných celkov, od roku 2015 má daň z motorových vozidiel vlastný zákon a táto daň sa stáva ŠTÁTNOU DAŇOU. Znamená to, že odvod z dane z motorových vozidiel bude vyberaný do štátnej pokladnice. Zákonodarcovia argumentujú tým, že sadzba dane a oslobodenie, resp. zvýšenie alebo zníženie sadzby dane budú na celom území Slovenskej republiky rovnaké.  

AKÉ SÚ HLAVNÉ ZMENY V ZÁKONE O DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL?

Okrem motorových vozidiel kategórie M,N a O sa zavádza aj zdaňovanie motorových vozidiel ( ďalej len „MV“) typu L. Nato, aby sa stalo MV a prípojné vozidlo predmetom dane z MV, musí byť toto MV a prípojné vozidlo evidované na území SR  a musí sa využívať na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

Pri MV, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina je základom dane výkon motora v kW. 

Ročné sadzby dane platné pre celé územie SR jednotne sú uvedené v Prílohe č. 1 Zákona o dani z MV.  

Úprava ročnej sadzby dane – zvýšenie alebo zníženie ročnej sadzby dane
  • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie MV sa ročná sadzba dane zníži o 25%,
  • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa  ročná sadzba dane zníži o 20%.
  • Počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa  ročná sadzba dane zníži o 15%,
  • počas nasledujúcich 36 mesiacov po ukončení možnosti uplatňovania si zníženej sadzby dane sa použije ročná sadzba dane uvedená v Prílohe č. 1 Zákona o dani z MV,
  • po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov od prvej evidencie MV sa ročná sadzba dane počas nasledujúcich 12 mesiacov zvýši o 10%,
  • pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie sa ročná sadzba dane zvýši o 20%,
  • pre MV chrániace životné prostredie, t.j. pre hybridné MV alebo hybridné elektrické vozidlo, pre MV s pohonom na CNG alebo LNG a pre MV na vodíkový pohon sa ročná sadzba dane zníži o ďalších 50%.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa MV začalo používať na podnikateľské účely a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, kedy sa MV prestalo využívať na podnikateľské účely. 

V súčasnosti nie je potrebné správcovi dane oznamovať vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z MV. Správcovi dane sa v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia oznámi len tá skutočnosť, keď vozidlo počas zdaňovacieho obdobia nebolo predmetom dane, nebolo o ňom účtované, neuplatňovali sa výdavky spojené s využívaním tohto MV.

Zmenila sa aj hranica pre platenie kvartálnych a mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel. Kvartálne preddavky na daň sa platia štvrťročne, ak predpokladaná daň na úhradu je v rozmedzí od 700 EUR do 8.300 EUR. Ak predpokladaná daň na úhradu je vyššia ako 8.300 EUR, daňovník má povinnosť platiť mesačné preddavky na daň z MV.

ÚHRADA DANE Z MV  

Daň z motorových vozidiel je splatná do 31. januára kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré sa daň počíta. Z dôvodu, že daň z MV stala štátnou daňou, pre úhradu daňovej povinnosti pre daň z MV sa použije v každom kraji rovnaké predčíslie účtu 501163.  

Konštrukcia čísla účtu, na ktoré sa bude daň z MV uhrádzať vyzerá nasledovne:  
                                                  SKXX 8180 5011 638X XXXX XXXX