Novinky


Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2015 - 1. časť

2015-02-13 15:43:41

Počas roka 2014 bol zákon o dani z príjmov novelizovaný celkom päťkrát. Neustále zmeny v zákonoch a z toho plynúca právna neistota majú nepriaznivý vplyv na podnikateľské prostredie. Už niekoľko rokov dochádza k finančnému zaťaženiu podnikateľov bez toho, aby dochádzalo k adekvátnemu zlepšeniu podmienok na podnikanie. Prinášame vám prehľad najvýznamnejších zmien týkajúcich sa zákona o dani z príjmov. MAJETOK S CHARAKTEROM OSOBNEJ SPOTREBYPri obstaraní, technickom zhodnotení, opravách a udržiava...

Virtuálna registračná pokladnica a nové služby

2014-12-30 11:32:41

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice prináša niekoľko významných zmien. Od 01.01.2015 nadobúda účinnosť časť novely týkajúca sa elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“). S účinnosťou od 01.04.2015 nadobúda účinnosť časť novely upravujúca podmienky používania virtuálnej registračnej pokladne (ďalej len „VRP“). Zjednodušene novela upravuje prílohu č. 1 k zákonu o ERP– príloha je rozšírená o nové služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ER...

Obmedzenie odpočtu daňovej straty

2014-12-17 17:59:05

V súvislosti s akčným plánom boja proti daňovým podvodom, novela zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinná od 01.01.2014, zavádza nový spôsob umorovania daňovej straty. Aj touto zmenou sa daňovníkom vo výraznej miere zúžujú možnosti efektívnej optimalizácie daňového základu.   AKO FUNGOVAL ODPOČET DAŇOVEJ STRATY DO KONCA ROKA 2013? Daňové straty, ktoré daňovník dosiahol do konca roka 2009 mohol daňovník umorovať počas obdobia piatich rokov. Od 01.01.2010 dostal daňovník možno...

Daňová licencia - daň zaplatíte aj keď ste v strate

2014-12-15 18:21:04

Novelou zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. januára 2014 zaviedol inštitút daňovej licencie. Prečo sa vlastne inštitút daňovej licencie zaviedol? Vláda argumentuje neustále narastajúcim počtom spoločností, ktoré vykazujú nulovú daňovú povinnosť.  ČO JE DAŇOVÁ LICENCIA?Pod pojmom daňová licencia treba rozumieť výšku minimalnej dane, ktorú daňovník zaplatí za zdaňovacie obdobie bez ohľadu nato, či za dané zdaňovacie obdobie dosiahne zisk alebo stratu. V danej súvislosti je potrebné spom...