Obmedzenie odpočtu daňovej straty


V súvislosti s akčným plánom boja proti daňovým podvodom, novela zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinná od 01.01.2014, zavádza nový spôsob umorovania daňovej straty. Aj touto zmenou sa daňovníkom vo výraznej miere zúžujú možnosti efektívnej optimalizácie daňového základu.  

AKO FUNGOVAL ODPOČET DAŇOVEJ STRATY DO KONCA ROKA 2013?
Daňové straty, ktoré daňovník dosiahol do konca roka 2009 mohol daňovník umorovať počas obdobia piatich rokov. Od 01.01.2010 dostal daňovník možnosť umorovať daňové straty po dobu siedmych rokov. Bolo na rozhodnutí daňovníka v akej výške a v ktorom z piatich, resp. siedmych zdaňovacích období daňovú stratu umorí. Odpočet daňovej straty mohol daňovník kombinovať ľubovoľne s ohľadom na výšku dosiahnutého daňového základu.

AKO BUDE FUNGOVAŤ ODPOČET DAŇOVEJ STRATY PO NOVOM?
Od 01.01.2014 si bude môcť daňovník odpočítať od základu dane daňovú stratu rovnomerne najviac počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Daňovník zároveň stráca možnosť umorovať daňové straty dosiahnuté za zdaňovacie obdobia rokov 2010, 2011, 2012 a 2013 ľubovoľne po dobu siedmych rokov. Daňovú stratu z roku 2009 si môže daňovník v plnej výške odpočítať od základu dane v roku 2014.  

Príklad  

Daňovník vykázal v jednotlivých zdaňovacích obdobiach nasledovné daňové straty, ktoré neboli do 31. 12. 2013 odpočítané:
rok 2009                 strata 5000 EUR
rok 2010 strata 2000 EUR
rok 2011 strata 4000 EUR
rok 2012 strata 2000 EUR
rok 2013 strata 3000 EUR

Aký bude postup pri odpočte daňových strát?

Posledným rokom na odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2009 je zdaňovacie obdobie roka 2014. Daňovník v tomto roku môže odpočítať daňovú stratu v plnej výške 5 000 eur. Daňové straty vykázané v roku 2010 až 2013 daňovník spočíta a tento súčet môže odpočítať od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to:

Súčet daňových strát za zdaňovacie obdobia 2010 až 2013: 2000+ 4000 +2000 + 3000 = 11 000 EUR.

Pomerná časť vo výške jednej štvrtiny: 11 000: 4 = 2 750 EUR.

Daňovník môže odpočítať:
v roku 2014 stratu vo výške 2 750 + 5 000 = 7 750 EUR,
v roku 2015 stratu vo výške 2 750 EUR,
v roku 2016 stratu vo výške 2 750 EUR,
v roku 2017 stratu vo výške 2 750 EUR.  

V prípade, že daňovník dosiahne vyšší základ dane ako je pomerná časť daňovej straty, daňovník zaplatí daň z príjmu. Ak daňovník dosiahne základ dane nižší ako pomernú časť straty, príde o možnosť odpočítať pomernú časť daňovej straty presahujúcu základ dane.