Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2015 - 1. časť


Počas roka 2014 bol zákon o dani z príjmov novelizovaný celkom päťkrát. Neustále zmeny v zákonoch a z toho plynúca právna neistota majú nepriaznivý vplyv na podnikateľské prostredie. Už niekoľko rokov dochádza k finančnému zaťaženiu podnikateľov bez toho, aby dochádzalo k adekvátnemu zlepšeniu podmienok na podnikanie. Prinášame vám prehľad najvýznamnejších zmien týkajúcich sa zákona o dani z príjmov.

MAJETOK S CHARAKTEROM OSOBNEJ SPOTREBY

Pri obstaraní, technickom zhodnotení, opravách a udržiavaní majetku s  charakterom osobnej spotreby (napr. automobil, televízor, mobilný telefón, fotoaparát, elektrické spotrebiče a pod.) bude možné uplatniť do daňových výdavkov len 80% z preukázateľných výdavkov. Výdavky vo výške 80 a viac % pri predmetnom majetku sa budú môcť zahrnúť do základu dane len po preukázaní, že majetok je využívaný spoločnosťou na viac ako 80% (pri telefónnych poplatkoch napr. výpisom hovorov).

NÁKLADY A ICH DAŇOVÁ UZNATEĽNOSŤ AŽ PO ZAPLATENÍ

Daňovo účinné až po zaplatení budú:
  • náklady na poradenské a právne služby,
  • náklady na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka,
  • náklady na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku; výška nájomného zaplatenej fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná alikvotne,
  • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych alebo obdobných zmlúv najviac do výšky 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu.
LIMITOVANÁ VSTUPNÁ CENA U OSOBNÝCH AUTOMOBILOV

Limituje sa výška daňových odpisov pri automobiloch so vstupnou cenou 48.000 EUR a viac. Daňové odpisy v plnej výške bude možné uplatniť len v prípade, ak základ dane dosiahne aspoň 12.000 EUR. Ak základ dane nedosiahne aspoň 12.000 EUR, základ dane sa zvýši o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny 48.000 EUR. 
Úprava daňových odpisov sa vykoná iba v prípade, že vstupná cena automobilu je viac ako 48.000 EUR. Pri automobiloch s nižšou obstarávacou cenou sa postupuje v prípade daňových odpisov ako doteraz (bez potreby úpravy základu dane). 
 
Príklad:
Spoločnosť obstarala v januári 2015 osobný automobil v hodnote 60.000 EUR. Výpočet daňových odpisov a dopad na základ dane je uvedený v tabuľke:      
Rok Základ dane  Skutočne uplatnený daňový odpis z obstarávacej ceny (60000/4) Odpis z limitovanej vstupnej ceny (48000/4) Ak ZD < 12.000, ZD sa upraví  o rozdiel medzi skutočne uplatneým a limitovaným odpisom 
2015 8.000 15.000 12.000   3000 - pripočítateľná položka k ZD (navýšenie ZD)
2016 12.500 15.000 12.000 0
2017 4.000 15.000 12.000   3000 - pripočítateľná položka k ZD (navýšenie ZD)
2018 16.000 15.000 12.000 0