Daňová licencia - daň zaplatíte aj keď ste v strate


Novelou zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. januára 2014 zaviedol inštitút daňovej licencie. Prečo sa vlastne inštitút daňovej licencie zaviedol? Vláda argumentuje neustále narastajúcim počtom spoločností, ktoré vykazujú nulovú daňovú povinnosť. 

ČO JE DAŇOVÁ LICENCIA?
Pod pojmom daňová licencia treba rozumieť výšku minimalnej dane, ktorú daňovník zaplatí za zdaňovacie obdobie bez ohľadu nato, či za dané zdaňovacie obdobie dosiahne zisk alebo stratu. V danej súvislosti je potrebné spomenúť, že daňová licencia sa bude týkať iba právnických osôb.

OD AKÝCH KRITÉRIÍ ZÁVISÍ VÝŠKA DAŇOVEJ LICENCIE?
Výška daňovej licencie závisí od ročného obratu daňovníka a od skutočnosti, či daňovník je, alebo nie je platiteľom dane. Obidve kritéria sa posudzujú k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia daňovíka. 

KTO PLATÍ DAŇOVÚ LICENCIU?
Daňovník, ktorý Daňová licencia v EUR
a) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia NIE JE platiteľom DPH a
jeho ročný obrat nepresahuje 500 000 EUR
    480 EUR   
b) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia JE platiteľom DPH a jeho ročný obrat nepresahuje 500 000 EUR 960 EUR
c) za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 EUR bez
ohľadu či je alebo nie je platiteľom DPH 
2 880 EUR

Ak vlastná daňová povinnosť na úhradu právnickej osoby za zdaňovacie obdobie bude nižšia ako výška daňovej licencie, rozdiel do výšky daňovej licencie bude daňovník povinný doplatiť správcovi dane.

Ak vlastná daňová povinnosť na úhradu právnickej osoby za zdaňovacie obdobie bude vyššia ako výška daňovej licencie, správcovi dane bude potrebné uhradiť výšku dane uvedenej v daňovom priznaní. 

Príklad 

Spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH s ročným obratom 420 000 EUR, vykázala za zdaňovacie obdobie roka 2014 daň: 

1.  vo výške 28 000 EUR,
2.  vo výške 600 EUR,
3.  vo výše 0 EUR,
4.  vo výške 0 EUR – uplatnila odpočet daňovej straty z minulých zdaňovacích období.  

Je obchodná spoločnosť v týchto prípadoch povinná platiť daňovú licenciu?

Podľa bodu 1 spoločnosť daňovú licenciu platiť nemusí, daň na úhradu je vyššia ako výška daňovej licencie.
Podľa bodu 2 spoločnosť síce vykázala daňovú povinnosť vo výške 600 eur, ale táto je nižšia ako stanovená výška daňovej licencie (960 eur). Spoločnosť je povinná zaplatiť daňovú licenciu v sume 960 eur, z čoho je 600 eur jej vlastná daňová povinnosť na dani z príjmov právnickej osoby a zvyšných 360 eur je daňová licencia.
Podľa bodu 3 spoločnosť vykázala nulovú daňovú povinnosť, preto je povinná zaplatiť daňovú licenciu v plnej výške, t.j. sumu 960 eur.
Podľa bodu 4 spoločnosť vykázala nulovú daňovú povinnosť, pretože v tomto zdaňovacom období odpočítala do plnej výšky základu dane daňovú stratu. Spoločnosť povinná zaplatiť daňovú licenciu vo výške 960 eur.

KEDY JE DAŇOVÁ LICENCIA SPLATNÁ?
Daňová licencia za príslušné zdaňovacie obdobie je splatná v rovnakej lehote, ako je splatná daňová povinnosť, t.j. v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa § 49 zákona o dani z príjmov.

KTO DAŇOVÚ LICENCIU NEPLATÍ?
Od platenia daňovej licencie je osobodený daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. Ak daňovník vznikne napr. v priebehu roka 2014, tak za zdaňovacie obdobie 2014 nie je povinný zaplatiť daňovú licenciu. 
Od platenia daňovej licencie je v roku 2014 oslobodený daňovník, ktorý sa v priebehu roka 2014 zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz.

V prípade, že Vás daná problematika zaujala a chceli by ste sa dozvedieť viac, kontaktujte nás prosím na našich telefónnych číslach.