Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2015 – 2. časť


ODPISY DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Od nového roka sa zvyšuje počet odpisových skupín zo 4 na 6.  Doba odpisovania bude v jednotlivých skupinách 4, 6, 8, 12, 20, 40 rokov.  Kým do roku 2015 bolo možné vybrať si spôsob odpisovania (rovnomerne, zrýchlene) od 01.01.2015 bude možnosť voľby spôsobu odpisovania len pre odpisovú skupinu 2 a 3, v ostatných odpisových skupinách bude možné odpisovať majetok len rovnomerným spôsobom.

Zo 4. do 6. odpisovej skupiny, kde je doba odpisovania sa mení z 20 na 40 rokov sú zaradené bytové budovy, hotely, administratívne budovy, kultúrne, vzdelávacie a zdravotnícke budovy.

ZMENY V LÍZINGU

Pri hmotnom majetku obstaranom formou finančného lízingu sa upravuje doba odpisovania. Kým do 31.12.2014 sa doba odpisovania rovnala dobe trvania prenájmu (napr. 36 mesiacov), po novom sa bude tento majetok odpisovať v závislosti od toho, do ktorej odpisovej skupiny je majetok zaradený.

Príklad
Spoločnosť obstarala 01.01.2014 motorové vozidlo formou finančného prenájmu. Obstarávacia cena motorového vozidla bez DPH je 35.000 EUR, poplatok za uzatvorenie zmluvy je 1.000 EUR.  Doba trvania finančného prenájmu je 36 mesiacov. Motorové vozidlo je zaradené do 1. odpisovej skupiny (doba odpisovania 4 roky).

Do 31.12.2014

Spoločnosť mala možnosť odpísať automobil počas 36 mesiacov. Ročný odpis pritom predstavoval 12.000 EUR (36.000/36*12M).
Rok Uplatnený ročný odpis
2014 12.000 EUR
2015 12.000 EUR
2016 12.000 EUR

Od 01.01.2015
Spoločnosť bude odpisovať automobil počas 4 rokov. Ročný odpis bude 01.01. 2015 vo výške 9.000 EUR (36.000 EUR/48*12M).
Rok Uplatnený ročný odpis
2014 12.000 EUR
2015 9.000 EUR
2016 9.000 EUR
2017 6.000 EUR

DAŇOVO NEUZNANÉ NÁKLADY

Daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu s výnimkou drobných reklamných a propagačných predmetov v hodnote do 17 EUR za jednotlivý predmet.
Za reklamné a propagačné predmety sa považujú napr. perá, kalendáre, diáre, kľúčenky a pod.

Zákon od 01.01.2015 limituje okrem hodnoty reklamného predmetu aj predmety, ktoré sa nepovažujú za reklamné predmety. Ide o:
  • darčekové reklamné poukážky,
  • tabakové výrobky, alkoholické nápoje – okrem daňovníkov u ktorých je výroba tabakových výrobkov a alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti,
  • víno ako darčekový predmet sa bude považovať za daňový výdavok vo výške 5% vykázaného základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.
Novinkou je, že zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania už nebudú u dlžníka daňovo uznateľným nákladom. 
 
REZERVY

Rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie daňového priznania nebudú od 01.01.2015 uznané za daňový náklad.

ODPIS POHĽADÁVKY

Odpis pohľadávky bude daňovo uznaný v prípade vlastných pohľadávok, ak:
  • výška menovitej hodnoty alebo jej neuhradenej časti boli zahrnuté do základu dane a teda boli účtované do výnosov,
  • príslušenstvo bolo zahrnuté do základu dane, pričom príslušenstvom sa rozumejú úroky z omeškania a poplatky z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú hodnotu pohľadávky z dôvodu oneskorenej platby.
V prípade pohľadávky nadobudnutej postúpením, teda pri odplatnom nadobudnutí pohľadávky (odkúpení), bude daňovo uznaný odpis pohľadávky len do výšky zaplatenia obstarávacej ceny pohľadávky.

Daňovo je možné odpísať pohľadávku napr. ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak to vyplýva z výsledku konkurzného alebo reštrukturalizačného konania alebo ak súd zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty.

Príklad
V roku 2014 nadobudla Spoločnosť A pohľadávku postúpením  od Spoločnosti B za obstarávaciu cenu 1000 EUR. Menovitá hodnota pohľadávky bola 1500 EUR. Spoločnosť A uhradila za pohľadávku Spoločnosti B len 300 EUR. V roku 2015 bol na dlžníka vyhlásený konkurz. Spoločnosť A prihlásila pohľadávku do konkurzného a reštrukturalizačného konania. Výsledkom konkurzného konania bolo, že pohľadávka nebude uhradená vôbec. Ako bude Spoločnosť A postupovať pri odpise pohľadávky?

Keďže výsledkom konkurzu je, že Spoločnosti A nebude uhradená ani časť pohľadávky, Spoločnosť A si do daňových výdavkov zahrnie len 300 EUR. Ak by spoločnosť A uhradila aj zvyšok sumy za postúpenú pohľadávku (700 EUR) môže si uplatniť celý odpis pohľadávky do daňových výdavkov.