Práca na dohodu a evidencia na úrade práce


#Zamestnanci#

S účinnosťou od 01.05.2017 vstúpila do platnosti novela zákona o službách zamestnanosti a priniesla pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce niekoľko noviniek. Tou najdôležitejšou novinkou je, že uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce bude môcť odpracovať na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najviac 40 dní v kalendárnom roku. Toto pravidlo sa nevzťahuje na „ostatných dohodárov“, ktorí nie sú počas zárobkovej činnosti evidovaní na úrade práce.

Aké sú podmienky nato, aby ma nevyradili z evidencie na úrade práce?

Nato, aby uchádzača o zamestnanie nevyradili z evidencie na úrade práce, musí byť splnených niekoľko podmienok, a to:

  1. Doba trvania dohody nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku,
  2. Mesačná výška odmeny na základe dohody nepresiahne od 01.05.2017 výšku životného minima, a to 198,09 EUR,
  3. Dohodu je možné uzatvoriť len u jedného zamestnávateľa čo znamená, že uchádzač o zamestnanie nesmie mať súbežne viac dohôd u toho istého zamestnávateľa a ani viac dohôd súčasne u iných zamestnávateľov,
  4. Práca na dohodu sa nesmie vykonávať u toho zamestnávateľa, u ktorého bol uchádzač o zamestnanie v pracovnom pomere bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ani u toho zamestnávateľa, ktorý odmietol uchádzača o zamestnanie prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce v posledných 6 mesiacoch pred uzatvorením dohody.  

Aké sú povinnosti dohodára zaradeného do evidencie uchádzačov o zamestnanie voči úradu práce?

Po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť úradu práce:

  1. Najneskôr 1 deň pred uzatvorením dohody kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
  2. Do 8 kalendárnych dní oznámiť úradu práce každú zmenu skutočností, ktoré by mali za následok vyradenie „dohodára“ z evidencie uchádzačov o zamestnanie.