Odvodová odpočítateľná položka


Novelou zákona o zdravotnom poistení sa od 01.01.2015 zavádza inštitút odpočítateľnej položky.  Odvodová odpočítateľná položka vznikla ako reakcia na zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2015 z 350 EUR na 380 EUR a má zvýhodniť nízkopríjmových zamestnancov.  Zamestnancom s nízkym príjmom sa teda znížia zdravotné odvody.  

KTO SI UPLATNÍ ODPOČÍTATEĽNÚ POLOŽKU?
O odpočítateľnú položku sa znižuje vymeriavací základ len zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere, v štátnej službe (policajti, colníci...).  

KTO SI ODPOČÍTATEĽNÚ POLOŽKU UPLATNIŤ NEMÔŽE?
Zamestnanec zamestnaný na dohodu, žiak a študent pri odbornej praxi, členovia štatutárnych orgánov poberajúci za výkon funkcie odmenu, spoločníci s.r.o. poberajúci odmenu za prácu vo vlastnej spoločnosti a pod. si vymeriavací základ o odpočítateľnú položku znížiť nemôžu.  

AKO SI MÔŽE ZAMESTANEC UPLATNIŤ ODPOČÍTATEĽNÚ POLOŽKU?
Zamestnanec písomne oznámi zamestnávateľovi, na vzore vydanom ministerstvom zdravotníctva, nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky, a to do 8 kalendárnych dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru a pod. .  

AKÁ JE VÝŠKA ODPOČÍTATEĽNEJ POLOŽKY?
Výška odpočítateľnej položky závisí od príjmu zamestnanca.

  • Príjem zamestnanca je do 380 EUR  - pri výpočte preddavku na zdravotné poistenie je odpočítateľná položka v závislosti od príjmu do 380 EUR,
  • Príjem zamestnanca je v rozpätí 380 EUR – 570 EUR - pri výpočte preddavku na zdravotné poistenie sa použije vzorec 
OP = 380* - /(príjem-380 EUR) x 2
* hodnota sa mení v závislosti od toho, či sa odpočítateľná položka kráti v súvislosti s neplateným voľnom, absenciou a pod. 

  • Príjem zamestnanca je vyšší ako 570 EUR – pri výpočte preddavku na zdravotné poistenie zamestnanec nemá nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky.
Ak zamestnanec nebol v pracovnom pomere celý mesiac, alebo mal neplatené voľno, alebo absenciu, potom a výška odpočítateľnej položky kráti alikvótne podľa počtu kalendárnych dní.   

Príklad:
Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov môže uplatniť.

Príklad:
Zamestnanec je v pracovnom pomere u dvoch zamestnávateľov. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov nemôže uplatniť.

Príklad:
Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa, okrem toho pracuje u iného na dohodu. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov nemôže uplatniť.