Máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov?


Pre všetkých, ktorí sa v posledných dňoch trápia otázkou, či majú alebo nemajú povinnosť podať daňové priznanie za rok 2014 prinášame krátky prehľad. Veríme, že prinesie odpoveď na vašu otázku.

SOM FYZICKÁ OSOBA
Vo všeobecnosti platí, že ak váš zdaniteľný príjem v roku 2014 nepresiahol 1.901,67 EUR, nemáte povinnosť podávať daňové priznanie (ďalej len DP). Ak ste počas roka 2014 dosiahli daňovú stratu, DP podať musíte, ako aj v prípade, ak vás na podanie DP vyzve správca dane.

SOM FYZICKÁ OSOBA - ZAMESTNANEC
Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o ročné zúčtovanie dane, a do 16. februára predložili potrebné doklady, v tom prípade nemáte povinnosť podať DP. Ak ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane nepožiadali a váš zdaniteľný príjem presiahol 1.901,67 EUR, v tom prípade máte povinnosť podať daňové priznanie.

SOM FYZICKÁ OSOBA – ZAMESTNANEC A MÁM PRÍJMY ZO ZAHRANIČIA
Aj v tomto prípade platí, že fyzická osoba - zamestnanec, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky má povinnosť podať DP miestne príslušnému správcovi dane. V DP má povinnosť príjem aj napriek tomu, že bol zdanený v zahraničí.

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA
DP má povinnosť podať každá právnická osoba do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia bez ohľadu nato, či za zdaňovacie obdobie vykázala daňovú stratu alebo daňový zisk.

Daňovník nezaložený a nezriadený na podnikanie, občianske združenia, obce, príspevkové a rozpočtové organizácie nemajú povinnosť podať DP, ak dosahujú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, alebo sa daň z týchto príjmov vyberá zrážkou.

Na základe podaného oznámenia správcovi dane sa lehota na podanie DP  u PO a FO môže predĺžiť o 3 kalendárne mesiace. V prípade že súčasťou príjmov sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, lehota na podanie DP sa môže predĺžiť o ďalšie 3 kalendárne mesiace (spolu o 6 mesiacov).